Verbatim eksterni tanak

USB 3.0 Blu-ray pisaè

Verbatim eksterni tanak USB 3.0 Blu-ray pisaè
Pregled

Blu-ray diskovi postaju sve poznatiji kao najbolji proizvodi za arhiviranje vrednih podataka sa, sa svojim formatom „spremnim za buduænost“, ¹irokom paletom kompatibilnih proizvoda velikog kapaciteta i izuzetno dugog veka trajanja u poreğenju sa HDD diskovima i magnetnim trakama. Na ¾alost, sve vi¹e prodavaca notebook raèunara se odluèuje da iz svojih notebook raèunara iskljuèi optièku disk jedinicu u koristi tankog dizajna. Verbatim ima re¹enje sa Eksternim tankim Blu-ray pisaèem.

 
Verbatim eksterni tanak USB 3.0 Blu-ray pisaè

Ovaj mali ureğaj je ono ¹to vam je potrebno ako posedujete notebook, ultrabook ili netbook raèunar ili neki drugi ureğaj koji nema Blu-ray pisaè. Koristite ga za izradu rezervne kopije podataka svih va¾nih datoteka koje ne ¾elite da izgubite, porodiène fotografije, video snimke, raèunovodstvena dokumenta, itd.

Verbatim eksterni tanak Blu-ray pisaè se napaja putem USB-a, tako da vam nije potreban adapter za napajanje. On je neznatno veæi od samog Blu-ray diska, pa je jednostavan za transport, a to znaèi da nigde neæete morati da idete bez njega!

Disk jedinica se isporuèuje sa softverom Nero Burn i Archive* koji obuhvataju brojne specijalne funkcije ukljuèujuæi DiscSpan, MediaHome i SecureDisc Technology koje vam poma¾u da uspe¹no organizujete, nare¾ete i arhivirate sve va¾ne datoteke.

*Nero Burn & Archive se mo¾e koristiti samo za PC
**za dodatne detalje posetite www.verbatim.com/warranty

Verbatim eksterni tanak USB 3.0 Blu-ray pisaè
Verbatim eksterni tanak USB 3.0 Blu-ray pisaè
Pojedinosti o proizvodu

  • Kompaktan i lagan eksterni Blu-ray pisaè
  • Tanak dizajn zasnovan na aluminijumskom kuæištu
  • Idealan za korišæenje sa notebook ili ultrabook raèunarom
  • Napajanje putem USB prikljuèke – putem USB Y kabla ili dodatnog eksternog napajanja.
  • Sadr¾i softver Nero Burn & Archive* – jednostavno kreirajte svoju arhivu na Blu-ray, DVD ili CD disku
  • Potpuno usaglašeno sa MDISC™ tehnologijom arhiviranja
  • Skladišti do 100 GB na BDXL disku / 8,5 GB na dvoslojnom DVD / do 4,7 GB na standardnom DVD disku

Video

Verbatim eksterni tanak USB 3.0 Blu-ray pisaè

Zahtjevi sustava

PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz ili jaèi, 512 MB RAM ili više, dostupan USB prikljuèak, Windows XP/Vista/7/8/10

MAC: Intel Mac, 512 MB RAM ili jaèi, dostupan USB prikljuèak, Mac OS X 10.6 ili noviji

 
Verbatim eksterni tanak USB 3.0 Blu-ray pisaè
Tehnički podaci

Dimenzije proizvoda:     145 mm x 133 mm x 11 mm (D x Š x D)
Te¾ina proizvoda:        215 grama

Sadržaj paketa

Eksterni tanak Blu-ray pisaè
USB 3.0 kabl
Nero Burn & Archive softver na CD disku
Priruènik na CD disku
Uputstvo za brzu instalaciju 

Verbatim eksterni tanak USB 3.0 Blu-ray pisaè
Blu ray Optical Writer Lifestyle 6692
43890 Packaging Flat
43890 Packaging 3D
43890 No Packaging Laptop1
43890 No Packaging Back
43890 BU DLP
43890 Angled
43890 Angled Open
43890 No Packaging Angled Back Plugin
43890 M Disc Sleeve