to je LED i zato mu raste popularnost?


Pregled:

Zadnjih godina, svi smo postali upoznati s diodom koja emitira svjetlost ili LED aruljom. Pronalazimo LED arulje u dekorativnom osvjetljenju, prenosivim svjetiljkama, pozadinskom osvjetljenju na LCD monitorima, kao oznake statusa na brojnim elektronikim proizvodima i ak kao i svjetla i oznake na automobilima. Meutim, tek odnedavna su se LED arulje poele pojavljivati kao izvori svjetlosti ope namjene za kunu i komercijalnu uporabu. Tek smo na poetku revolucije takvog osvjetljenja. Tradicionalne arulje napadaju Direktiva EU 244 i drugi zakoni usmjereni na smanjenje potronje energije. One e uskoro biti ostavljene povijesti.


Struktura:

LED arulja je elektroniki poluvodi posebnog materijalnog sastava koji, kada struja proe kroz njega, isputa svjetlo. Prva praktina LED arulja koja je proizvodila svjetlo sa spektrom vidljivim ljudskom oku, crvena LED arulja, razvijena je 1962. godine. Kasnijim razvojem, stvorene su i naranasta, uta, zelena i ljubiasta LED arulja. Glavni tehnoloki izazov je bio poveati koliinu svjetla koja se stvara vezano za energiju koja se dostavlja LED arulji.


Budunost:

Izbor LED arulja e porasti u iduih nekoliko godina kad glavni dobavljai budu nudili zamjenske proizvode i kad budu predstavljali proizvode s najrairenijim grlima. Uinkovitost osvjetljenja LED arulja je dola do toke kad je zamjena za tradicionalne arulje od 40 W dostupna sada. a zamjene za arulje sa arnom niti snage 100 W e biti na tritu prije 1. rujna 2012., to je rok kada e sve arulje sa arnom niti biti zabranjeme po zakonima EU.

Nadalje, oekuje se da e LED arulje zamijeniti sve druge oblike kunog i komercijalnog osvjetljenja u sljedeih nekoliko godina. Ne samo da smanjuju troak energije, ve smanjuju i potrebu za odravanjem te nude nove mogunosti za kreativnost u svjetlosnim instalacijama.

Bulb

Dijelovi LED arulje:

  •  Lea - optiki dio koji usmjerava svjetlo s ipa u oblik i smjer zrake.
  • LED ip - poluvodiki ureaj koji stvara svjetlost.
  • Vod - moe biti jedna ili dvije elektrine veze kroz koje tee struja.
  • iani spoj - ica koja fiksira vod na ip.
  • Kuite - dio LED arulje koji spaja ip s leom.
  • Kutija - pokrov koji titi LED arulju