Logotipovi na industrijskim pakiranjima

 • Znak za reciklau:

  Ovaj znak oznaava da se pakiranje moe reciklirati.

 • Otpad elektrine i elektronske opreme (WEEE):

  Znak ovog logotipa na bilo koje proizvodu oznaava da se proizvod ne treba odlagati u opi otpad i treba se posebno sakupljati za odobrenu reciklau i odlaganje.

 • Federalna komisija za komunikacije (FCC):

  Ovo je komisija sa sjedištem u SAD-u. Ovaj logotip oznaava da proizvod ne uzrokuje interferenciju s drugim ureajima u domu ili uredu.

 • Kineski RoHS:

  Ovaj logotip oznaava da proizvod ne sadri nikakve supstance pod RoHS direktivom (Restriction of Hazardous Substances - Smanjenje opasnih supstanci) i kineskim Vrijednostima maksimalne koncentracije (MCV) tih supstanci. Kako veina današnje elektronike koristi jedan ili više izuzetaka od EU RoHS direktive i sadri razine neke od ovih tvari koje su iznad kineskih RoHS MCV-a, jako malo proizvoda pokazuje ovaj logotip.

 • Zelena toka / Der Grüne Punkt:

  Ovo oznaava da proizvoa proizvoda doprinosi u trošku povrata ili reciklae. Proizvoai plaaju naknade i troškove licenciranja ovisno o tipu rabljenog materijala pakiranja. To potie proizvoae da štede na pakiranju jer to pojeftinjuje trošak licence.

 • Oznaka CE:

  Da bi se elektrini i odreeni drugi proizvodi mogli prodavati u Europi, moraju imati oznaku CE. Prikaz oznake CE oznaava da je proizvod usklaen sa svim bitnim direktivama o CE oznaavanju.

 • Komisija za upravljanje šumama:

  Ovaj logotip oznaava da ova skupina proizvoda dolazi iz šuma kojima se dobro upravlja i drugih kontroliranih izvora.

 • Logotipovi PET/PETE:

  Ovi logotipovi oznalavaju vrstu plastike koja se koristi za pomo u reciklai. Broj u sredini oznaava vrstu plastike.
  1 = Polietilen Teraftalat. Ovo je najraširenija plastika koja se nalazi u pakiranju.
  5 = Polipropilen
  6 = Polistiren

Verbatimovi logotipovi na pakiranju

 • Zelenije, manje plastike:

  Ovaj logotip predstavlja:
  - Smanjenje plastike do 93,9%*
  - Ukupna masa pakiranja je smanjena do 54,7%
  - Gotovo dvostruka uinkovitost transporta
  - Poveanje zdravlja materijalima do 274%
  - (smanjenje kancerogenog materijala po gramu)
  - Sigurnije za potrošae - nema oštrih rubova!

 • ECO:

  Oznaava da potrošai mogu biti sigurni da troše svoj novac na Verbatim na ekološki svjesniji nain. Davanje mogunosti našim kupcima da dobiju visoku tehnologiju bez suviše otpada.